Regulament concurs MaiaOutdoor.ro

REGULAMENT CONCURS De sarbatori iti dam banii inapoi

Art. 1. Organizatorul

1.1. Organizatorul campaniei promotionale denumita in ceea ce urmeaza „Campania” este MAIA OUTDOOR, S.C. TRUST PARTENER S.R.L., cu sediul social in Popesti, comuna Farcasa, Judetul Neamt, înregistrata la Oficiul Registrului Comerţului Piatra Neamt sub nr. J27/963/14.07.2004, CUI RO 16600702, denumita in ceea ce urmeaza “Organizatorul”

1.2. Participantii la Campanie vor respecta termenii si conditiile prezentului regulament al Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul”)

1.3. Pentru aducerea la cunostiinta a participantilor, Regulamentul este disponibil in mod gratuit pe www.maiaoutdoor.ro

1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei, avand obligatia de a anunta participantii in mod oficial prin publicarea pe site-ul www.maiaoutdoor.ro cu cel putin 24 de ore inainte de data la care orice modificare/ completare/ schimbare la Regulament va deveni aplicabila.

Art.2. Durata si locul de desfasurare al Campaniei

2.1. Campania va incepe la data de 10 decembrie 2018, ora 00:00 si se va incheia pe 10 ianuarie 2019 ora 00:00.

2.2. Campania este organizata si se desfasoara exclusive pentru achizitiile facute online pe site ul www.maiaoutdoor.ro si este valabila pentru toate achizitiile de produse

2.3. Toate premiile acestei Campanii trebuie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Art. 3. Drept de participare

3.1. Pot participa la Campanie doar persoanele fizice cu varsta de 16 ani implinita pana la data concursului (10 decembrie 2018, inclusiv) avand domiciliul sau resedinta in Romania.

3.2. Nu au dreptul de participare la aceasta Campanie angajatii Organizatorului sau persoanele care isi desfasoara activitatea in această companie, precum si sotul/sotia rudele de gradul I si II ale acestora.

3.3. Prin participarea la Campanie, participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta termenilor si conditiilor acesteia.

3.4. Predarea premiilor va fi facuta prin curier sau personal. Participarea la Campanie presupune acceptul expres liber exprimat al castigatorilor referitor la faptul ca, in baza acordului lor scris, persoana lor, numele, prenumele, localitatea in care domiciliaza si materialele foto, audio si video inregistrate de Organizator, pot fi facute publice si folosite pentru a face publica premierea si asocia cu marca acestuia MaiaOutdoor, insa doar in legatura cu prezenta Campanie si fara a leza imaginea ori drepturile acestora. Cesiunea si utilizarea de catre Organizator a acestor imagini se va face fara nici un fel de plata suplimentara pentru participanti. Castigatorii premiilor vor semna o declaratie scrisa in acest sens, in dublu exemplar, una ce va fi inmanata Organizatorului, iar una va romane la participant.

3.5. Înmânarea premiilor si posibila documentare video a inmanarii se va face in maxim 5 zile de la terminarea campaniei.

3.6. In cazul in care un castigator este lipsit de capacitate de exercitiu (totala ori partiala) datorita exclusiv altor cauze decat lipsa varstei implinite de 16 ani de la data inceperii Campaniei, acesta este indreptatit sa intre in posesia premiului prin intermediul curatorului sau legal, care va semna in numele castigatorului procesul verbal de predare primire al premiului cat si o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de premiul respectiv.

Art. 4. Mecanica promotionala

4.1. Participantii la Campanie trebuie sa achizitioneze minim un produs de pe siteul MaiaOutdoor.ro, ei intrind automat in tragerea la sorti de pe 11 ianuarie 2019, in urma achizitiei produsului.

4.2. In cazul in care un participant alege sa achizitioneze mai multe produse in decursul unei luni, va intra in tragerea la sorti cu un numar de intrari egal cu numarul comenzilor separate facute.

4.3. Toate premiile Campaniei trebuie revendicate in conformitate cu prevederile Regulamentului, in caz contrar acestea nemaifiind datorate de catre Organizatori.

4.4 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

4.5 Informaţiile pe care participanţii le furnizează vor fi utilizate doar de Organizator în condiţiile prezentului Regulament.

ART. 5 Desemnarea castigatorilor

5.1. Desemnarea castigatorului se face prin tragere la sorti.

5.2. Castigatorul va fi anuntat pe pagina Facebook Maia Outdoor https://www.facebook.com/MaiaOutdoor fi contactat telefonic/via email pt acordarea premiului pana la data de 15 ianuarie 2019.

5.3. Prin participarea la concurs, castigatorul desemnat accepta ca premiul oferit reprezinta un voucher de cumparaturi disponibil pe maiaoutdoor.ro si este valabil 3 luni de la data extragerii.

ART. 6 Conditii de validare

6.1 Pentru ca un consumator participant in Campanie sa fie validat ca si castigator acesta trebuie sa indeplineasca sa indeplineasca dreptul de participare stipulat la art. 3;

6.2 Toate premiile acordate in cadrul acestei Campanii trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, in caz contrar acele premii nerevendicate ori invalidate din cauza imposibilitati de a contacta destinatarul pentru livrarea premiului/premiilor sau din cauza nerespectarii termenilor si conditiilor din prezentul Regulament, nu mai sunt datorate de catre Organizator.

6.3. Organizatorul nu işi asuma responsabilitatea pentru date incomplete sau pentru alte probleme tehnice care pot interveni in comunicare (lipsa semnal telefon, lipsa conexiune internet)

Art. 7. Premiile

7.1 Premiul oferit in aceasta campanie consta intr-un voucher de cumparaturi cu o valoare egala cu valoarea comenzii extrase.

7.2 Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru calitatea sau viciile premiilor acordate in aceasta Campanie.

7.3 Toate premiile sunt atribuite conform cu mecanismul descris la Art. 4 si vor fi predate numai in conformitate cu prevederile acestui Regulament.

7.4 Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei campanii promotionale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor.

7.5 Pentru a intra in posesia premiilor, castigatorii nu vor efectua nici o alta plata suplimentara, indiferent de titlul acesteia (ex. transport) si nu vor suporta alte costuri suplimentare.

7.6 Premiile vor fi expediate de organizator prin curier, iar predearea se va face doar in baza carti de identitate a titularului si numai in conformitate cu prevederile acestui Regulament. In momentul primirii premiului, castigatorii trebuie sa semneze documentul de primire a premiului. In circumstante care nu depind de Organizatori, acesta nu isi asuma responsabilitatea nerespectarii termenilor mentionati anterior.

7.7 Riscul livrarii si obligatia de respectare a termenelor apartin Organizatorului care va depune toate diligentele pentru premiul sa fie livrat castigatorilor.

Art. 8- Încetarea înainte de termen a Campaniei

8.1 Campania poate înceta înainte de termen, în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa acestuia, de a continua Campania sau printr-o decizie a Organizatorului.

8.2 Situaţiilor avute în vedere la art. 8, alin. (1) le sunt asimilate şi actele de putere publică ale unei instanţe competente sau ale altei autorităţi publice competente.

Art. 9- Litigiile şi legea aplicabilă

9.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

9.2 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

9.3 In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau facilitat castigarea de premii necuvenite, Organizatorul au dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

Art. 10 Responsabilitate

10.1 Organizatorul este indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, a marcii Maia Outdoor sau a companiei TRUST PARTENER SRL

10.2 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

• situatiile in care Organizatorul nu poate contacta consumatorul care a participat la Campanie.

• corectitudinea datelor trimise pentru validare.

• imposibilitatea participarii la aceasta Campanie datorita unor cauze care nu depind direct de ei

Art. 11. Protectia datelor personale

11.1 Datele sunt protejate conform legislatiei in vigoare pentru confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor.

11.2 Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia datelor personale. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/castigatorilor la prezenta Campanie si sa le utilizeze conform Regulamentului si legislatiei in vigoare.

11.3 Tuturor participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001.

11.4 Completarea procesului verbal reprezinta acordul expres al castigatorilor ca datele lor sa fie pastrate si prelucrate de compania TRUST PARTNER. Scopurile prelucrarii acestor date sunt: desemnarea castigatorilor Campaniei, pastrarea datelor in departamentul contabil al Operatorului in vederea raportarii anuale catre Administratia Financiara.

11.5 Datele sunt protejate conform legislatiei in vigoare pentru confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor.

11.6 La cererea participantilor, adresata in scris catre S.C. TRUST PARTENER S.R.L., cu sediul social in Popesti, comuna Farcasa,Judetul Neamt se obliga:

- sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;

- sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

- sa inceteze in mod gratuit prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

11.7 Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date a companiei TRUST PARTENER SRL, trimitand o astfel de cerere la adresa: Popesti, comuna Farcasa,Judetul Neamt, se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia operatorului de marketing direct al TRUST PARTENER SRL si cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia fiscala in vigoare.

 

 

Organizator

MAIA OUTDOOR

TRUST PARTENER SRL